Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Svolání veřejného zasedání ZO na 1.7.2024
2 3 4 5 6 7
8
Oznámení
9 10 11 12 13
Cirkus Paldus - vystoupení
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltext

Mateřská škola

V roce 1976 byla zrušena Základní škola v Bítovanech a děti začaly dojíždět do Zaječic. Ve jmenovaném roce jich dojíždělo do ZŠ 16. V Bítovanech se začala připravovat adaptace budovy na mateřskou školku společnou pro obě vesnice. Finančně se podílely i závody, jejichž pracovníci hodlali služeb MŠ využívat. Byly to podniky: Transporta Chrudim a OPOS Chrudim, každý přispěl částkou 120 000 Kč, Spoje Pardubice 50 000 Kč, Jednota Hlinsko poskytla 20 000 Kč, JZD Zaječice 150 000 Kč, Elitě Varnsdorf 60 000 Kč, Potraviny Hr. Králové 25 000 Kč, Východočeské plynárny poskytly 48 000 Kč, Synthesia Semtín 20 000 Kč, Východočeské konzervárny a lihovary 120 000 Kč. Celkem byly sepsány smlouvy na 733 000 Kč.

Celková hodnota díla byla 3 200 000 Kč. Stavební povolení vydal ONV Chrudim 18.1.1977. Z technické zprávy vyjímáme: denní místnost dětí vznikla z tělocvičny, chodby a části úřadovny MNV, kuchyň z úřadovny MNV, sociální zařízení a šatna pro obsluhu kuchyně byly zbudovány z části knihovny, sklad prádla a hraček byl získán přepažením stávající kotelny a vodárny, v patře se zbudovala denní místnost z jedné původní a části druhé třídy, šatna je z bývalého kabinetu. Ostatní místnosti zůstaly. Byla zřízena i nová studna. Kolaudace proběhla dne 23.8.1978 za účasti předsedy MNV Josefa Žáka, tajemníka Karla Sepse, stavbyvedoucího Karla Krbálka a stavebního dozoru Jaroslava Livory. Projektovaná kapacita byla 60 dětí, povoleno bylo 65 dětí.

Ve školní rok 1980/81 byly zřízeny 2 třídy, celkem bylo zapsáno 65 dětí a tento stav se, s drobnými odchylkami, udržoval až do r. 1988. JZD Zaječice, které mělo nad školkou patronát, pomáhalo při výstavbě sklepa, chodníku a opravách. Personální obsazení v MŠ bylo následující: ředitelka - Libuše Blehová, učitelky - Helena Dulayová, Jitka Michálková, Hana Sehnalová, kterou v době MD zastupovala Jarmila Hančová., školnici dělala Alena Horáková, uklízečku Anna Tesařová, topičku Jarmila Hančová, kuchařky byly dvě - Božena Dostálová a Emílie Štursová, hospodářka Jana Šepsová. Dovoz dětí ze Zaječic zabezpečovaly Libuše Pilařova a Marie Sýkorová. 2x ročně navštěvoval MŠ zubní a dětský lékař , v r. 1988 se prohlídky zrušily a děti začaly být zvány na středisko. Ve šk. roce 1988/89 poprvé klesl počet dětí až na 49, odpoledne se spojovaly do 1 třídy. Jako dozor nad dováženými dětmi zůstala jen M.Sýkorová. V r. 1990 došlo k rozdělení obcí na Bítovany a Zaječice, MŠ připadla naší obci.

Rok 1991. Školský úřad vypsal konkurs na místo ředitele, vyhrála ho Libuše Blehová. Dětí docházelo do školky 47. Došlo ke zdražení stravného na 11,50 Kč za den, zřejmě z tohoto důvodu si maminky začaly ponechávat děti. doma. Paní Dostálová odešla do důchodu. 1991/92 - jen 29 dětí, pro nízký stav se od září snížil i stav personálu a byla zřízena jen 1 třída. Zůstaly - ředitelka Blehová, učitelka Sehnalová, uklízečka a topička - Horáková, kuchařka Štursová. Dovoz dětí ze Zaječic zajišťovala p. Sýkorová. Z důvodů privatizace byla zrušena pojízdná čistírna, která prala prádlo pro MŠ. Proto byla zakoupena automatická pračka. Rok 1992/93 byl kritický, docházelo pouze 19 dětí, režim ve školce byl uvolněný, nedostatek finančních prostředků. Obec Zaječice uvažovala o zřízení vlastní školky, v tom případě bychom my požádali Školský úřad o povolení malotřídky pro naše školáky. Nakonec došlo k dohodě, školka nám zůstala a v Zaječicích zřídili 5. třídu ZŠ, která tam do té doby nebyla.

Od října 1994 se zdražil pobyt dětí v MŠ. Dříve se hradilo jen stravné, nyní rodiče začali přispívat i na neinvestiční náklady. Byla stanovena pevná částka - 20 Kč za dítě a měsíc, pohyblivá částka 4 Kč za každý den strávený v MŠ. V MŠ bylo 25 dětí , z toho 11 ze Zaječic a 16 z Bítovan. Hygienická stanice prováděla měření radonu a zjistila mírné překročení limitu. Meziresortní radonová komise odsouhlasila ozdravná opatření a poskytla na realizaci finanční prostředky ve výši 388 290 Kč. Vlastní montáž zařízení probíhala v roce 1995.

Od r. 1995 opět počet dětí stoupal a až do dnešní doby se pohybuje kolem 46 žáků, z toho průměrně 30 dětí je ze Zaječic, dále docházely 2 děti ze Smrčku a 2 ze Žumberka. MŠ byla napojena na veřejný vodovod, byla natřena okna (zaplaceno bylo 63 054 Kč), opravovala se střecha a elektroinstalace za dalších 207 600 Kč. K 23.6.1996 byly MŠ a ŠJ zařazeny do sítě škol. Školy, které nebyly zařazeny, nedostaly dotace od státu na žáky. V r. 1996 a 97 činila dotace 1 110 Kč na žáka zapsaného k 1.9. , v r. 1998 a 99 pak 1 221 Kč. Pro MŠ byly dále zakoupeny prolézačky do zahrady, do ŠJ mycí stůl. K vytápění suterénu bylo zavedeno plynové topení (70 180 Kč), ve třídách byla ponechána akumulační kamna. Na chodbě v 1. patře byl zjištěn popraskaný strop, oprava včetně vymalování stála  107  896 Kč,  z toho jsme formou dotace od státu, v rámci Programu obnovy vesnice, obdrželi 54 000 Kč. V r. 1999 se vyměnily
2 bojlery, do koupelny a na WC byla opět zavedena voda ze studny, protože cena vody od VAKu se citelně zvýšila. Personální složení v r. 2000 je následující: ředitelka Libuše Blehová (odchází do důchodu v září 2000), učitelky Hana Sehnalová a Zdena Pospíšilová, kuchařka Emílie Štursová, kuchařka a uklízečka Ivana Šindelářová, uklízečka Ludmila Petrusová, která se ještě stará o topení, praní prádla a venkovní úklid. Za dovoz dětí zodpovídá p. Truncová ze Zaječic.

Školní stravování

Současně s budováním MŠ se zřizovala i školní kuchyň. Původně sloužila pouze pro MŠ. Od září 1992 se začaly vařit i obědy pro důchodce. Cena oběda pro ně byla 11 Kč. Krátce se v jídelně stravovali pracovníci Milzy Zaječice, JZD Lukavice, f. Riemer Lukavice a zaměstnanci Služby škole ze Žumberka. Ale jednak z nedostatku místa, jednak z důvodů organizačních bylo vaření pro cizí strávníky ukončeno. V současné době je povoleno vaření pouze pro důchodce z Bítovan, kteří si jídlo odnášejí domů. Pro některé zajišťuje pečovatelskou službu (tj. donášku obědů ev. nákupy) Ivana Šindelářová. Oběd pro důchodce dnes stojí 19 Kč.