Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Sbírka šatstva
28 29 30
Brožura Pce kraje - jak si poradit
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Změna programu koncert Bartoloměj
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Pohádkový les Žumberk
30

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Almanach do roku 2000 > Kde leží Bítovany

Kde leží Bítovany

Nevelká obec Bítovany leží v širokém úvalu řeky Holetínky na rozhraní Železných hor a roviny, která zabírá severní část chrudimského okresu. Toto sousedství nížiny a masivního podhůří, do kterého drasticky zasáhla denudační činnost řeky, vytvořilo zvláště k jihu členitý reliéf terénu. Ve tváři krajiny se vertikální členitost prosazuje zvláště výrazně v romantickém údolí vyhloubeném mezi Žumberkem a Bítovany, které zásadně určuje ráz blízkého okolí obce. Při řečišti Holetínky leží půvabné přírodní lokality „V Dolích", rybník Farář (Kabeláč) hned se dvěma přírodními rezervacemi, pískovcová enkláva zvaná „V Syslích" a mnoho dalších zajímavostí. Ne náhodou se staly tyto lokality oblíbenou trasou turistů, geologů, houbařů a milovníků přírody, srázovité údolí pak atraktivním místem pro vybudování chatové osady. Bítovany se i v širším měřítku mohou pochlubit přírodou, která činí obec vyhledávaným místem pro výlety a rekreaci.

Z topografického hlediska udává tedy celkový ráz krajiny její sklon od jihozápadu k severovýchodu ve shodě s okrajovou pahorkatinou (podhůřím) Železných hor. A tak, zatímco jižními směry vyplňují náš obzor lesy ke Smrčku, návrší Žumberka s nadm. výškou 357 m a kopec Jahodnice s výškou 331 m, svažitý terén Žumberka s nadm. výškou 357 m, vzdálenější pásmo Podhůry, na sever a severovýchod se rozkládá rozsáhlá rovina. Směrem k Zaječicům a Orli, kde se mírně vlní, dosahuje nadmořských výšek mezi 270 a 290 m, směrem k Chrasti a daleko k Hrochovu Týnci jsou tyto hodnoty nižší. Za jasného počasí je vidět do daleka. Severozápadně vyčnívají nad obzor věže chrudimského kostela, komíny Transporty, poněkud vpravo historické návrší Tři Bubny, na severovýchodě lze rozeznat okraje Chrasti. Za mrazivých zimních dnů se nad dalekým horizontem roviny dají rozeznat zasněžené vrcholky Orlických hor i Krkonoš. Vraťme se však zpátky, k naší obci Bítovany.

Pohled zvenčí odkrývá jen vyvýšené partie vesnice. Starší hospodářská stavení i četné rodinné domky leží v různých úrovních. Část obce se ukrývá při řece Holetínce, část pokrývá svahy a návrší po obou stranách úvalu. Řeka sama pak protéká jako široká stříbrná stuha regulovaných řečištěm a rozděluje Bítovany zhruba na stejné poloviny. Mohutný úval se tímto směrem dále rozšiřuje a snižuje, v místech pode dvorem a pod kostelem se pak zvolna vytrácí v nastupující rovině. Zde mají Bítovany svoji nejnižší nadm. výšku, 285 m. Naopak nejvyššími (relativně) místy obce jsou kopec „Homole" („Homol") nade dvorem, zalesněné návrší „Remíz" a konec místní části zvané „Bišovka". Okrajové části obce tvoří pomyslnou neúplnou růžici, která se svými rameny rozbíhá při silnici k Lukavici, slepě do polí k Orli, méně vstřícně pak k Žumberku a Zaječicím.

Z historických pramenů je zjištěno, že tato naše poněkud schovaná, nenápadná obec má slavnou minulost někdejšího hornického střediska ve vztahu k dobýváni železné rudy v Lukavici. V Bítovanech žilo asi mnoho horníků docházejících za prací do Lukavice. Památkou na dávné doby je starobylý kostel sv. Bartoloměje, patrona horníků, lokalita starého hřbitova a nápisy na pomnících novějšího, dosud používaného hřbitova. K historicky starším místům patří návrší, na němž stojí dnešní dvůr s komplexem zemědělských budov. K starším budovám patří i 2 bývalé mlýny.

Dnešní Bítovany patří k obcím malé velikosti. Obec má 170 popisných čísel - z toho 109 trvale obydlených. Celých 46 obytných budov slouží jako rekreační chalupy, 4 objekty jako nebytové prostory. Katastr obce má v současné době rozsah téměř 400 ha, z toho zastavěná plocha (včetně chat) měří zhruba 9,5 ha. Vodní plochy (řeka, potok, rybníky) zabírají 10,2 ha, lesní porosty přes 13 ha. Počet obyvatel naší obce má zejména ve dvou předešlých desetiletích sestupnou tendenci, viditelnou zejména na úbytku školních dětí (zrušení základní školy v r. 1976) a na věkové struktuře obyvatel. Dnes žije v Bítovanech celkem 393 občanů a to v průměrném věku cca 40 let. Z nich zastupuje produktivní věk 240 občanů, zbytek tvoří děti do 15 let a 97 občanů v důchodovém věku.

Sociálnímu a kulturnímu vybavení obce slouží místní mateřská škola (dříve ZŠ), hostinec, prodejna smíšeného zboží, fotbalové hřiště v ojediněle krásném přírodním prostředí, budova OÚ, zajišťující řadu zdravotnických i jiných služeb občanům. Obec má v dobrém stavu vodovod vedený potrubím až z Jahodnice, elektrorozvodnou, plynofikační a telefonní síť a funkční komunikace. Nad řekou Holetínkou, jejíž průtok koriguje stále šumící moderní splav, se klenou 3 mosty, z nichž největší, prostřední (naproti školce) zprostředkovává propojení silnic, které probíhají mimo střed obce. Jsou to trasy ze Zaječic do Lukavice a ze Zaječic do Žumberka. V dobrém stavu jsou i vnitřní komunikace spojující míst. části např. „Hadovka", hlavní, průběžná silnice vedoucí kolem prodejny a kostela, vedlejší cesty při okrajových mostech apod. Z Bítovan je též zajištěno poměrně dobré autobusové spojení s Chrudimí, Hlinském, Zaječicemi i Chrastí a umožněno cestování vlakem po trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic, která probíhá severně, 2,5 km od obce.

K uvedenému popisu je nutné doplnit, že k obci Bítovany patří nerozlučně, politicky i historicky, osada Bítovánky, vzdálená pouhý 1 km východně od Bítovan. Osada se rozkládá roztroušeně na náspu po pravé straně potoka Bítovánky v počtu 11 popisných čísel a má v současné době 31 stálých obyvatel. Z geografického hlediska se hodí poznamenat, že také Bítovánky leží na pomezí dvou rozdílných typů krajiny, a to ve velmi působivém přírodním rámci. Lemována lesy ve směru k Studené Vodě a Smrčku a obklopena ještě dvěma menšími lesíky rozbíhá se osada do otevřené krajiny vstříc rovině luk a polí.

Smrčský potok přitéká lesnatým terénem do menšího rybníka pod usedlostí u Daleckých, načež již jak Bítovánka odbočuje k silnici do Bítovan, pokračuje ke zcela nedávno vybudovanému rybníku (pod „Pitrovým kopcem") a asi po dalších 200 metrech končí před železničním mostem v řece Holetínce.

Jediná cesta spojující Bítovánky se světem, navazuje na menší lesní komunikaci ve zmiňovaném lese ke Studené Vodě, vine se rovnoběžně s potokem, odbočuje vpravo, pak se klikatí vlevo a připojuje se k silnici ze Zaječic do Bítovan. Na křižovatce mají občané Bítovan autobusovou zastávku a volbu pro cestu na zastávku ČD nebo pěší cestu do Bítovan.

A tak, zčásti v rovině, zčásti na kopci - žijí Bítovánky i Bítovany svůj tichý, pravidelný, dlouhý život, aby zanedlouho s námi vkročily do třetího tisíciletí.

Holice

Fotogalerie